Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawieranie kontraktów i Nadawanie przydziałów kryzysowych

NADAWANIE PRZYDZIAŁÓW

 • Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano już taki przydział.

 • Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-pułap.

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

KONTRAKT MOŻE BYĆ ZAWARTY Z ŻOŁNIERZEM REZERWY, KTÓRY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;

 • nie był karany za przestępstwo umyślne;

 • posiada wykształcenie co najmniej:

 • gimnazjalne - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,

 • średnie - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,

 • wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;

 • zaliczył  sprawdzian z wychowania fizycznego;

 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO POBRANIA TUTAJ >>>>>>

ZAWARCIE KONTRAKTU MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UZALEŻNIONE OD POSIADANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY:

 • poświadczenia bezpieczeństwa;

 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;

KONTRAKT MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ ZAWARTY Z ŻOŁNIERZEM W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, KTÓRY OCHOTNICZO ZGŁOSIŁ SIĘ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH I ZŁOŻYŁ PISEMNY WNIOSEK O ZAWARCIE KONTRAKTU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI JEGO ZAWARCIA, I KTÓRY:

 • pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin - nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tej służby;

 • odbywa ćwiczenia wojskowe - nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tych ćwiczeń;

 • pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką - nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o jego zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stała się ostateczna.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z możliwością jego ponownego nadania.

PROCEDURY ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowychskłada bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ >>>>>>

Do wniosku załącza się:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki, jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;

 • uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;

 • umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR;

 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;

 • w razie potrzeby kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • wydaje do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do właściwych organów o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 • przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza rezerwy do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej:

 • organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego;

 • przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną;

 • może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych;

 • określa stanowisko służbowe dla żołnierza rezerwy;

 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez żołnierza rezerwy wykonywania obowiązków w ramach NSR;

 • podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;

 • przesyła jeden egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu.

Zmiana przydziału kryzysowegonie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu, o ile następuje w okresie i na czas obowiązywania kontraktu. W przypadku zmiany przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe występujące w innej jednostce wojskowej niż określona w zawartym kontrakcie wymagana jest zgoda lub wniosek żołnierza rezerwy.

Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.