Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady zwrotu kosztów

Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR

1.    Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.
2.    We wskazanym wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.
3.    Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecności w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym, że w przypadku: •    ćwiczeń wojskowych rotacyjnych – okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym, •    okresowej służby wojskowej – okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.
4.    W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.
5.    Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maj 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dowódca Jednostki Wojskowej

wydaje zaświadczenie w ciągu 7 dni od zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczenia lub do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz pełnił okresową służbę wojskową. W zaświadczeniu podaje:
•    rodzaj czynnej służby wojskowej;
•    termin jej rozpoczęcia i zakończenia;
•    liczbę dni uznanych za odbyte;
•    przynależność do WKU.

Pracodawca

Oblicza koszty poniesione w związku z nieobecnością żołnierza rezerwy za okres od dnia powołania włącznie do dnia zwolnienia włącznie. W przypadku służby okresowej wypłaca odprawę w wysokości 2 tygodniowego wynagrodzenia obliczonego na zasadach jak dla urlopu wypoczynkowego (art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony) i uwzględnia w kosztach liczonych za okres 1 miesiąca pełnienia okresowej służby wojskowej.

Przesyła wniosek do 90 dni po zakończeniu ćwiczenia lub w ostatnim dniu m-ca po zakończeniu służby okresowej do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy o wypłatę świadczenia pieniężnego.Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

Po otrzymaniu wniosku od pracodawcy oraz zaświadczenia od dowódcy JW ustala wysokość świadczenia według algorytmu:
•    koszty uznane we wniosku ÷ liczbę dni naliczonych włącznie od dnia powołania do dnia zwolnienia i tak wylicza koszt dzienny
•    jeżeli kwota dziennych kosztów jest > 1/21 2,5 krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania) i ogłoszonego przez GUS – to przyjmuje kwotę GUS.
•    kwotę tę mnoży przez liczbę dni uznanych w oświadczeniu dowódcy za odbycie ćwiczeń lub pełnienie okresowej służby
•    tak wyliczona kwota stanowi wysokość świadczenia pieniężnego dla pracodawcy. Wypłaty świadczenia dokonuje się w formie na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pracodawcę we wniosku lub w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany we wniosku (w szczególnych przypadkach).
•    Wydaje decyzję administracyjną w przypadku odmowy lub obliczenia kwoty niższej jak we wniosku pracodawcy. W przypadku złożenia wniosku przez kilku pracodawców postępuje adekwatnie dla każdego osobno.

Najczęściej popełniane przez pracodawców  błędy we wnioskach  o wypłatę świadczenia pieniężnego.

1.    Zła wpisana seria i numer karty powołania żołnierza rezerwy, przypadki wpisywania serii i numeru karty mobilizacyjnej żołnierza rezerwy;
2.    Brak wpisanego organu powołującego żołnierza rezerwy do czynnej służby wojskowej;
3.    Źle wpisywany rodzaj czynnej służby wojskowej, w rubryce tej wpisujemy tylko: ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia wojskowe rotacyjne lub okresowa służba wojskowa;
4.    Brak wskazania okresu, za który zostały naliczone koszty;
5.    Podawanie kosztów niestanowiących właściwych wydatków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy;
6.    Niewłaściwie podana liczba dni uwzględniających okres zastępstwa żołnierza rezerwy,
7.    Brak dokumentów stanowiących załączniki potwierdzające poniesione koszty;

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.