Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia pracodawców żołnierzy NSR

Świadczenia dla pracodawców żołnierzy NSR

Pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe przyznano określone świadczenia finansowe, rekompensujące koszty poniesione przez nich z tytułu utrudnień związanych z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej.

Szczegółowe rozwiązania w sprawie NSR określają rozporządzenia, wydane na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy. Bezpośrednio pracodawców dotyczy rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz.842) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12 ustawy). Precyzuje ono sposób obliczania kosztów przez pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR, wzór wniosku o wypłatę świadczenia, sposób i tryb ustalania jego wysokości oraz wypłacania pracodawcy.

Rekompensata z tytułu służby pracownika w NSR

1.    Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy;
2.    Koszty zatrudnienia - to część kosztów pracy, bezpośrednich i pośrednich, które są brane pod uwagę w procesie wyliczania kosztu zapełnienia wakatu. Koszty bezpośrednie obejmują m.in.: ogłoszenie, opłaty firm rekrutacyjnych, przekazywanie charakterystyk kandydatów do rozpatrzenia, koszty kredytowania i sprawdzania referencji, koszty egzaminów i testów w procesie rekrutacji, podpisywanie beneficjów, koszty działu personalnego, koszty użytkowania internetu, koszty porozumiewania się. Koszty pośrednie obejmują m.in. niższą produktywność, bezpieczeństwo, zakłócenie regularnych funkcji przedsiębiorstwa, nadgodziny.
3.    Jeżeli żołnierz rezerwy w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych otrzymał wynagrodzenie od pracodawcy, w kosztach uwzględnia się również kwotę tego wynagrodzenia,
4.    Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie świadczenia przez szefa WSzW  jest udokumentowany  wniosek pracodawcy przesłany szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem dziewięćdzesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierzy rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej;
5.    Odmowa przez Szefa WSzW wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej,
6.    Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS
7.    Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;
8.    Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych.
9.    Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysługiwało wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
(podstawa: art.134a, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej  Polskiej)

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłaca się pracodawcy za okres odbywania przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej, liczony od dnia stawienia się tego żołnierza do odbycia tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby do dnia jego zwolnienia z nich, z uwzględnieniem możliwości jego podziału w przypadku okresowej służby wojskowej na poszczególne miesiące jej pełnienia; Okres, o którym mowa w  ust. 1, ustala dowódca jednostki wojskowej  i stwierdza to w rozkazie dziennym oraz wydaje zaświadczenie w tej sprawie;

(Podstawa  § 4.1  Rozp. MON z 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U z 2015 poz. 842)

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Jeżeli czas trwania okresowej służby wojskowej obejmuje niepełny miesiąc, świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy i w której odbywa ćwiczenia wojskowe lub pełni okresową służbę wojskową.

We wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.

W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby.

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.


Obliczanie kosztów

Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecności w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że w przypadku:
•    ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym;
•    ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt. 1 — okres ten stanowi suma dni nieprzerwanego czasu trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju;
•    okresowej służby wojskowej — okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

Wysokość wypłaconej żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres pierwszego miesiąca czasu trwania okresowej służby wojskowej.

Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:


1.    Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
2.    Odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt. 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
3.    Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, np. sprzęt ochrony głowy, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
4.    Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed    objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
5.    Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
6.    Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.);
7.    Innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 134 ust. 2 ustawy (świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia…).
(Podstawa  § 6.1  Rozp. MON z 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U z 2015 poz. 842)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.