Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

INFORMACJA

W 2019 ROKU

SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY:

 1. KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

  07 styczeń – 31 maj (Akademia Wojsk Lądowych, Lotnicza Akademia Wojskowa i Wojskowa Akademia Techniczna)

 1. KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

  1 Turnus: 04 luty – 31 maj

  2 Turnus: 01 lipiec – 25 październik

 1. KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:  

  1 Turnus: 07 styczeń – 26 kwiecień

  2 Turnus: 06 maj – 23 sierpień

  3 Turnus: 02 wrzesień – 20 grudzień i 23 wrzesień – 20 grudzień ( w centrach szkolenia)

   

  WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ ………..

  luB ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze,dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,

 • posiadająca obywatelstwo polskie,

 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczejskłada wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

 2. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

 

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 2. sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne - jeżeli zachodzi taka konieczność,

 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń;

 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;

 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, maj i wrzesień.

 4. Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach  powołanie do służby przygotowawczej może następować w lipcu.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;

 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;

 3. szeregowych – ośrodki szkolenia lub wskazane jednostki wojskowe.

Żołnierzy służby przygotowawczej  w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,

 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 • Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 

 • Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę  lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. POBRANIA

Szczególne uprawnienia :

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118 – 132 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.