Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór
Nabór do zawodowej służby wojskowej

 

 

         Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Powołanie do zawodowej służby wojskowej zgodnie z ustawą o zawodowej służbie wojskowej.

Art. 9.

 1. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
  • do służby stałej - na czas nieokreślony;
  • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.
 2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
 3. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:
  • do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
  • do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.
 4. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
 5. Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.
 6. Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Art. 11. 1.

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów uczelni wojskowej oraz osobę o której mowa w art. 124a ust. 1, pkt. 2 mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
Do służby stałej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych:
  • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiad co najmniej dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.
  • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
   • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
   • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
   • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych:
  • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,
  • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
   • posiada wykształcenie średnie,
   • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
   • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do re-zerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową

Art. 12.

 1. Do służby kontraktowej powołuje się:
  • w korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
  • w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, po-siadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej; 3) w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.
 2. Do służby kontraktowej można powołać:
  • w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
  • w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niż-szy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być za-szeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
  • w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Art. 13.

 1. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17a.
 2. Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od osiemnastu miesięcy do sześciu lat, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres osiemnastu miesięcy.

Art. 17.

 1. Przepisów art. 9, art. 11 ust. 1 i art. 12-15 nie stosuje się w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach wojskowych.
 2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach wojskowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Art. 17a.

 1. Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.
 2. Osobę, o której mowa w ust. 1, powołaną do zawodowej służby wojskowej mianuje się na odpowiedni stopień wojskowy na zasadach określonych w art. 32. Mianowanie następuje z dniem objęcia stanowiska służbowego.
 3. Przed objęciem stanowiska służbowego żołnierz powołany w trybie ust. 1 i 2 składa przysięgę wojskową oraz może być poddany szkoleniu wojskowemu.
 4. Okresy służby w formacjach, o których mowa w ust. 1, zalicza się do okresów, od których są uzależnione uprawnienia wymienione w art. 62 ust. 4 i art. 80 ust. 1 pkt 3.

   

 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie policyjne, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom wojskowym. Rozporządzenie powinno uwzględniać równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.

Art. 18.

 1. Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.
 2. Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

Ustawa z dnia 11 września 2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 t.j.)

 

DOTYCZY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Z KATEGORIĄ ZDROWIA Z/O

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawowowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2013r., poz.1355) z dnia 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy w skutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998 roku doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wnioski o powołanie do zawodowej służby wojskowej winny być kierowane do Ministra Obrony Narodowej.

Kontakt telefoniczny WKU Kędzierzyn-Koźle: 261-624-324

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. w Dz.U. z 2008 poz. 133) żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czyynej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej  w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, miejscowości pobliskiej albo z jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na jego wniosek w jednej z następujących form:

 • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 • wypłaty świadczenia mieszkalnego.
Przy czym: żołnierzowi służby kontraktowej (niezależnie od korpusu osobwego) w pierwszej kolejności prawo do zakwaterowania realizowane jest w formie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu).
Dopiero w przypadku braku możliwości przydziału przez AMW kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, żołnierz służby kontraktowej ma prawo wyboru jednej z dwóch pozostałych form zakwaterowania, tj. przydziału miejsca w internacie lub kwaterze inetrnatowej albo wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

 


 

PROPOZYCJE STANOWISK

PRZEZNACZONYCH DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

L.P.

NAZWA JW

MIEJSCOWOŚC

1

18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

BIELSKO – BIAŁA

2

23 PUŁK ARTYLERII

BOLESŁAWIEC

3

9 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

BRANIEWO

4

DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH

GDYNIA

5

15 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

GIŻYCKO

6

15 PUŁK PRZECIWLOTNICZY

GOŁDAP

7

16 BATALION REMONTU LOTNISK

JAROCIN

8

8 PUŁK PRZECIWLOTNICZY

KOSZALIN

9

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

KRAKÓW

10

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

MIĘDZYRZECZ

11

15 BATALION SAPERÓW

ORZYSZ

12

BATALION OCHRONY BAZY

REDZIKOWO

13

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA

SIEMIROWICE

14

2 BATALION SAPERÓW

STARGARD SZCZECIŃSKI

15

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

SZCZECIN

16

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

SZCZECIN

17

10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

ŚWIĘTOSZÓW

18

7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ

TOMASZÓW MAZOWIECKI

19

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI

WAŁCZ

20

1 BRYGADA PANCERNA

WARSZAWA

21

11 PUŁK ARTYLERII

WĘGORZEWO

22

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

ŻAGAŃ

 

W/w jednostki wojskowe dysponują wolnymi stanowiskami dla żołnierzy rezerwy kandydatów

do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w w/w jednostkach wojskowych lub w WKU Kędzierzyn – Koźle ul. Łukasiewicza 11 pok. nr 19 lub pod numerem telefonu:
261 624 324

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.