Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia Rezerwy
 

ĆWICZENIA REZERWY:

 

Żołnierzy rezerwy zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych prosimy o kontakt telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

 

 Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mają na celu przeszkolenie i przygotowanie wybranych grup żołnierzy rezerwy do pracy na zajmowanych stanowiskach służbowych. Są również szansą dla zainteresowanych wstąpieniem do służby zawodowej!

 

Na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzom rezerwy powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługują m.in.: niżej wymienione uprawnienia: 
 
 • DZIENNA STAWKA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERW ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

Lp.

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza rezerwy

1.

Pułkownik (komandor)

7,00

175,00

2.

Podpułkownik (komandor porucznik)

5,90

147,50

3.

Major (komandor podporucznik)

5,10

127,50

4.

Kapitan (kapitan marynarki)

4,50

112,50

5.

Porucznik (porucznik marynarki)

4,25

106,25

6.

Podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

105,00

7.

Starszy chorąży sztabowy

( starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

98,75

8.

Starszy chorąży  (starszy chorąży marynarki)

3,85

96,25

9.

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

92,50

10.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,60

90,00

11.

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

87,50

12.

Sierżant (bosman)

3,45

86,25

13.

Plutonowy (bosmanmat)

3,35

83,75

14.

starszy kapral (starszy mat)

3,30

82,50

15.

Kapral (mat)

3,25

81,25

16.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,90

72,50

17.

Szeregowy (marynarz)

2,80

70,00

 

 • Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu , o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego urzędu Statystycznego.

 • Świadczenie przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek żołnierza rezerwy, złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

I N F O R M A C J A

 

  1. zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

  2. bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny;

  3. umundurowanie lub wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny;

  4. urlop okolicznościowy oraz urlop nagrodowy;

  5. bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

  6. do zakwaterowania, uposażenia, świadczeń odszkodowawczych i emerytalnych oraz zaopatrzenia inwalidzkiego określonego w odrębnych przepisach;

  7. prawo udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, w wyborach Prezydenta oraz do Parlamentu Europejskiego.

  8. urlop bezpłatny udzielony przez pracodawcę na okres trwania ćwiczeń wojskowych z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;

  9. w okresie między dniem doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany;

  10. prawo do  obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  11. okres odbywania ćwiczeń wojskowych zalicza się do okresu zatrudnienia z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;

 

Problematykę powoływania i odbywania ćwiczeń wojskowych regulują następujące akty prawne:

 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.;
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP
;
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. – Dz.U. z 2016r., poz. 23;
4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. - Dz.U. z 2013 roku, poz. 1211; 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwaniu zgody na wyjazd i pobyt za granicą. – Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1480 z późn. zm.;
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - Dz.U z 2000 r. Nr 13, poz. 155;
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych – Dz.U z 2010 r. Nr 145, poz. 974;
8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 52,poz. 519;
9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej - Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 397; 
10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej – Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 509;
11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 lutego 2013r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych Dz. U. z 14 lutego 2013r. poz. 214;
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z dnia 9 marca 2015 poz 321).

 
 

ĆWICZENIA WOJSKOWE ORGANIZOWANE W TRYBIE OCHOTNICZYM

 

Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, zarówno w okresie występowania obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych, jak i jego nie występowania może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie pisemnego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wojskowy komendant uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskowa i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. Zainteresowanych ochotników prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie lub dostarczenie go osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Zainteresowanych, tym rodzajem służby, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na ten temat - uprzejmie zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Możliwy jest także kontakt telefoniczny: tel. 261-624-316. lub email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl. Obowiązek pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju polega miedzy innymi na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

2. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
• jednodniowe
• krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni
• długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni
• rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku. Na ćwiczenia te powoływani są żołnierzy rezerwy, którzy podpisali kontrakty do służby w ramach NSR;

3. Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
• odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne
• mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego   stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych
• mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych
• na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych

4.Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
• żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe
• żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych
• osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych
• żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, w przypadku wprowadzenia obowiązku ich odbywania

5. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się:
• żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. 

6. Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają;
• oficerowie i podoficerowie – począwszy od dnia w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia
• szeregowi - począwszy od dnia w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia
uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju


7. Nie podlegają powołaniu na ćwiczenia wojskowe obywatele:
• przeznaczeni do służby zastępczej lub którzy odbyli te służbę
• prowadzący własną kampanie wyborczą - w czasie jej trwania
• wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora w czasie trwania kadencji
• tymczasowo aresztowani lub odbywający karę aresztu, pozbawienia wolności, w tym zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych
• reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
• posiadający przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostek zmilitaryzowanych lub, którzy zostali przeznaczeni do służby w obronie cywilnej, za wyjątkiem:
- ćwiczeń na stanowiskach, na które przewiduje się nadać przydziały mobilizacyjne
- ćwiczeń przygotowujących rezerwy osobowe na potrzeby wojennego  uzupełniania wojsk
- kursów przeszkalania kadry rezerwy
- kursów przekwalifikowania do innych specjalności wojskowych
• stale mieszkający za granicą
• pełniących służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, służby Więziennej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
• kobiety
- w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po odbyciu porodu
- sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8
- sprawujące opiekę nad dziećmi od lat 8 do lat 16, osobami obłożnie chorymi, osobami, które ukończyły 75 rok życia, osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują  i opieki tej nie można powierzyć innym osobom
• mężczyźni samotnie sprawujący bezpośrednia opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji , lub ukończył 75 lat życia albo jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny obowiązanego do sprawowania tej opieki.

tel. 261-624-316, email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

Wniosek o ochotnicze powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.