Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Podstawowe akty prawne

§POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 j.t.);
Akty wykonawcze do ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 199, poz. 1321 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 104);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 luty 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 234);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie świadczeń  osobistych rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.1855 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1114- t.j.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. z 2012 r., poz. 544);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 725);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 200 4r. Nr 98, poz. 978 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r.  w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r., poz.626);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1791);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r., poz. 1750);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 933);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca1993r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji (Dz. U z 1993 r. Nr 69, poz. 331 ze zm.);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2009-2018 (M.P z 2009 r. Nr 60, poz. 806).

 

§ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. z 2017 r., poz.1980 j.t.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254)

§SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 • Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2024 j.t.);
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 133 ze zm.).

 

Akty wykonawcze do ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U z 2015 r., poz.1299 j.t.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2014 r., poz.1638 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. z 2014 r., poz.1292 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U z 2009r., Nr 216, poz.1678 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2014 r., poz.1627 ze zm.),
 • Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2008 r. Nr 122, poz.786);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1503 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11kwietnia 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2004 r. Nr 127,poz.1325 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2010 r. Nr 56, poz. 343);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2016 r., poz. 2296 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2211);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2016 r., poz. 2278);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże (Dz. U. z 2014 r. poz.1003);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno - bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2010 r., Nr 87, poz. 565 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego (Dz. U z 2014 r., poz. 355);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2014 r. poz.764);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 895);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U z 2014 r. poz. 750);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2014 r. poz.1365);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2014 r.,poz.411);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U z 2014 r.,poz.670 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U z 2014 r., poz.890);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U z 2013 r. poz.1677);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych (Dz. U z 2010 r. Nr 124, poz.841);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U z 2010 r. Nr 24,poz.121);
 • DECYZJA Nr 445/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Załącznik do decyzji nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. z 2013 poz. 398);
 • DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 października 2013 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni etatowych i grup uposażenia stanowisk służbowych oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych, zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami( Dz. Urz. z 2013, poz. 268);
 • DECYZJA Nr 360/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu stanowiska służbowego (Dz. Urz. z 2013 poz.325 ze zm.);
 • DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzami niezawodowymi w czasie pokoju (Dz. Urz. MON z 2014 ,poz.165);
 • DECYZJA Nr 209/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 maja 2014 r. w prawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r.,poz.172 ze zm.);
 • DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r.,poz.179);
 • DECYZJA Nr 285/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r.,poz.237);
 • DECYZJA Nr 93/DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w dziale administracji rządowej – Obrona Narodowa Regulaminu Systemu Kontroli zarządczej.

§ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 •  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz.209 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U z 2015r. poz.508 t.j.);
 • Rozporządzenie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 2004 Nr 16,poz. 152);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003r. Nr 116, poz. 1090 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003r. Nr 41, poz. 347);

 

§  SŁUŻBA CYWILNA, KODEKS PRACY

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U z 2016 r., poz. 2217 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustaw:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U z 2009r. Nr 60,poz.493);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U z 2015r., poz.960);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U z 2007 r. Nr 76, poz.505 ze zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U z 2016 r.,  poz. 125 ze zm.).

§ REKONWERSJA.

 

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

 Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U z 2014r., poz.1622);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U z 2007 r., Nr 99, poz.669);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007r, Nr 106, poz.724);
 • Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r., Nr 19 poz.198).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 261624340
fax. 261624333
wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.